TR

CÁC HỆ ĐÀO TẠO

d

Được quan tâm 

Trang chủ » Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG


 Ban Giám hiệu, 4 phòng chức năng, 4 khoa và 2 bộ môn trực thuộc.

Ban giám hiệu: 
-  Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng

Các phòng, ban chức năng:  Phòng Đào tạo, Phòng Công tác học sinh, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Tổ chức - Hành chính.
Các khoa và bộ môn trực thuộc: Khoa Kế toán, Khoa Tài chính, Khoa Công nghệ thôn tin, Khoa Cơ bản, Bộ môn Chính trị, Bộ môn Quân sự - TDTT.

1. Phòng Đào tạo
a) Chức năng:
Giúp Ban giám hiệu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác giảng dạy trong phạm vi nhà trường.
b) Nhiệm vụ:
-   Lập kế hoạch giảng dạy, học tập từng học kì, năm học, quản lý sổ điểm, điểm số từng môn học.
-   Lập kế hoạch tuyển sinh các ngành nghề đào tạo.
-   Tổ chức công tác hành chính giáo vụ.
-   Theo dõi, dự giờ tổng hợp, đánh giá kết quả giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.
-   Thực hiện công tác tuyển sinh.
-   In ấn tài liệu phục vụ tuyển sinh và các kì thi.
-   Tổ chức thực hiện thi học phần, thi tốt nghiệp, tổng hợp đề nghị công nhận tốt nghiệp 

2. Phòng Công tác - Học sinh.
a)  Chức năng:
Phòng Công tác - Học sinh là phòng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác chính trị tư tưởng, giáo dục rèn luyện đạo đức lối sống và quản lý học sinh trong thời gian học tập.
b)  Nhiệm vụ:
-   Tổ chức tiếp nhận, xếp lớp học sinh trúng tuyển vào trường, chỉ định Ban đại diện lớp (lớp trưởng, lớp phó), làm thẻ học sinh.
-   Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh mới vào trường, triển khai công tác BHYT, BHTT cho học sinh, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
-   Phối hợp với các phòng tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” vào đầu mỗi năm học.
-   Theo dõi quản lý sĩ số học sinh lên lớp hàng ngày.
-   Phối hợp với các phòng, GVCN lớp xếp loại học sinh theo từng học kì, năm học.
-   Phối hợp với phòng Đào tạo và các phòng, Bộ môn tổ chức cho học sinh tham gia thi Học sinh giỏi, tạo điều kiện cho học sinh phát triển tài năng.
-   Phối hợp với các phòng đề nghị giải quyết các chế độ chính sách cho học sinh theo quy định của Nhà nước và Nhà Trường.
-   Trực tiếp thu nhận hồ sơ Trúng tuyển, tiếp nhận đăng kí tạm trú của học sinh ngoại trú (ngoại tỉnh), kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm.
-   Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các phòng tạo điều kiện cho học sinh tham gia văn hóa văn nghệ TDTT và hoạt động giải trí khác.
-   Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính quản lý học sinh, giữ gìn trật tự an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường.
-   Phối hợp với các phòng có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho học sinh chuyển trường, chuyển ngành học, xác nhận là học sinh của trường, cấp các hồ sơ giấy tờ cho học sinh sau khi đã tốt nghiệp.
-   Đề nghị khen thưởng, kỉ luật học sinh.-    

 3. Phòng Tài chính - Kế toán.
a)  Chức năng:
Giúp Ban Giám hiệu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác kế hoạch tài chính.
b)  Nhiệm vụ:    (liên quan đến học sinh)
-   Tổ chức thu học phí của học sinh theo quy định của nhà trường.
-   Thực hiện các chế độ chính sách (con em thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách…) theo quy định của nhà trường.

 4. Phòng Tổ chức - Hành chính
a)  Chức năng:
Giúp Ban Giám Hiệu thực hiện quản lí công tác về tổ chức bộ máy nhân sự, chế độ chính sách, hành chính, quản trị, cơ sở vật chất của nhà trường.
b)  Nhiệm vụ:    (liên quan đến học sinh)
-   Đóng dấu các loại giấy tờ cho học sinh sau khi đã được các phòng chức năng xác nhận.
-   Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến học sinh…

 5. Nhiệm vụ của các khoa và bộ môn trực thuộc.
-   Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác thuộc phạm vi của khoa, tổ bộ môn theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.
-   Quản lí giáo viên, cán bộ thuộc đơn vị.
-   Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, biên soạn đề thi, kiểm tra đánh giá khi được         Hiệu trưởng phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy,học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập.
-   Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ thuộc khoa, tổ bộ môn.
-   Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
-   Tổ chức thi kết thúc học phần các môn học theo quy định của Ban giám hiệu.

6. Giáo viên chủ nhiệm.
a)  Chức năng:
Giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm quản lí toàn bộ các mặt hoạt động của lớp mình phụ trách.
b)  Nhiệm vụ:
-   Theo dõi, hướng dẫn và giúp đỡ học sinh trong việc tổ chức học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động của Nhà trường.
-   Nắm vững tình hình giảng dạy của giáo viên được phân công dạy tại lớp và tình hình học tập, tu dưỡng, kết quả học tập của từng học sinh trong lớp.
-   Giúp đỡ và tạo điều kiện cho học sinh phát triển tài năng, đồng thời gần gũi giúp đỡ học sinh yếu kém.
-   Quan hệ chặt chẽ với phòng Công tác - Học sinh để quản lí học sinh. Phân loại học tập, hạnh kiểm của học sinh lớp mình.
-   Tham gia việc bình xét thi đua, xét thi tốt nghiệp, xét lên lớp, xét khen thưởng kỉ luật…
c)  Quyền hạn:
-   Triệu tập Ban cán sự lớp hoặc cả lớp, cán bộ Đoàn để truyền đạt chủ trương, chỉ thị của Hiệu trưởng và của cấp trên. Dự các cuộc họp của Ban cán sự lớp, của lớp, của tổ học tập.
-   Chủ trì các cuộc họp giáo viên đang giảng dạy ở lớp theo kế hoạch của trường.
-   Tham dự các cuộc họp của giáo viên chủ nhiệm và các Hội đồng khác có liên quan khi nhà trường yêu cầu.

 
đăng ký ngay

Tin mới nhất

thông tin Tuyển sinhC

TUYỂN SINH 2019